Regulamin promocji “Voucher na paliwo za zakupy w MWS”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji “Voucher na paliwo za zakupy w MWS”  jest firma MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Handlowej 13, NIP: 6312654849
2. Promocja prowadzona jest w dniach od 03.10.2022 do 31.10.2022 do godz. 23:59.
3. Promocja obowiązuje wyłącznie na zamówienia złożone za pośrednictwem platformy B2B: b2b.mwsecurity.pl
4. Udział w promocji jest dobrowolny. 

 

Warunki i zasady udziału w promocji

1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość otrzymania voucherów paliwowych za zakup kamer, w wysokości 30zł brutto za każdą sztukę zakupionej kamery.
Lista kamer biorących udział w promocji:
IPC-T454ZSDH5-G 2.8-12mm
IPC-T454ZSDH5 2.8-12mm
AC-D402MIK 2.8-12mm
IPC-D302MSD (2,8-12mm)
IPC-T402MSD-G 2.8-12mm
IPC-T402MSD-I (2.8-12mm)
IPC-D304F-C(2.8mm)
IPC-D304F-G-C(2.8mm)
IPC-VT506FSD (2,8mm)
IPC-VT806FSD(2.8mm)
IPC-VD306-FIKSDS (2,8mm)
IPC-VD308-FIKSD-I (2,8mm)
IPC-VD304FIKSD 2.8MM

2. Ceny kamer widoczne są po zalogowaniu do panelu klienta na stronie b2b.mwsecurity.pl
Wszystkie kamery są ujęte w kategorii „Promocje”
3. Produkty zakupione w ramach niniejszej promocji nie podlegają zwrotom ani wymianom na jakikolwiek inny produkt z oferty sprzedawcy.
4. Promocja nie dotyczy zakupu za pośrednictwem maila oraz zamówień telefonicznych.
5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
6. Promocja skierowana jest do klientów biznesowych.
7. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.mwsecurity.pl w zakładce do pobrania.

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem
danych osobowych Uczestników jest MWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Handlowej 13, NIP: 6312654849
2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.mwsecurity.eu, które są dostępne na 
https://mwsecurity.eu/polityka-prywatnosci/

 

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mwsecurity.eu
5. Organizator zobowiązuje się dostarczyć vouchery po opłaceniu faktur przez klientów, nie wcześniej niż 30.11.2022 na wskazany przez uczestnika adres.
6. Faktury opłacone po przekroczeniu terminu płatności zostają wykluczone z promocji.